ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางภักดี มากจุ้ย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวภัทรวดี ชื่นเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปราญปริยา อินทร์สุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวผัลย์ศุภา ต้องกระโทก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2