กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทรวดี ชื่นเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 084-6885881

นางภักดี มากจุ้ย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 081-3792273
อีเมล์ : phakdee.markjui@gmail.com

นางสาวปราญปริยา อินทร์สุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 094-6263222

นางสาวผัลย์ศุภา ต้องกระโทก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 094-7433411