กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวรัตนาภรณ์ ประไพลศาล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายวุฒิชัย ดวงจันทร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2