กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศิริวรรณ วนาพันธพรกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายชลรวี อ้นอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 086-2171928

นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 081-9621647