กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสิทธิพร เทพนาคิน
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 086-2013404

นายตฤณวัฒน์ คงสวัสดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2