ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกาญจนา กุตอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ ปานอยู่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางจารุภา หงษ์เผือก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววรรณทิภา สุขเกษม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1