กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกาญจนา กุตอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 089-6425567
อีเมล์ : krukanjana154@gmail.com

นายภราดา แสงสว่าง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0616524191
อีเมล์ : Paradasangsawang@gmail.com

นางสาวปุณิกา โฉมวันดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0946248256