ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

สิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอลิสา วรรณวิจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนิชรัตน์ ทะจะกัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวระพีพรรณ
ครูผู้ช่วย