ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนัสตยา โยเหลา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางอลิสา วรรณวิจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนิชรัตน์ ทะจะกัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวระพีพรรณ เพลิดเพลิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกุลจิรา สุขะตะวิจิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายปัญณธร เพ็งยอด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายเฉลิมวุฒิ แสงทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2