กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวระพีพรรณ เพลิดเพลิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0946126963

นางอลิสา วรรณวิจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 088-2725504

นางกรวรารัตน์ ชูกำลัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 096-6645582

นางสาวนัสตยา โยเหลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0986295771

นางสาวกุลจิรา สุขะตะวิจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0931367397

นายปัญณธร เพ็งยอด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 098-7485282
อีเมล์ : punnathorn@wcmk.ac.th

นายเฉลิมวุฒิ แสงทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 086-9380678