กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีชุติชล ทรวงกำเนิด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 083-4856875
อีเมล์ : mim_keng@hotmail.com

นางสาวเมธิณี เนื้ออ่อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 088-1655516

นายอุเทน แป้งนวลดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายวรพจน์ ฟักเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3