กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวยุวดี มีสมพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 092-1922869

นางสาวอมรรัตน์ โหมดชัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0992760520

นางสาวติณณา สุขอยู่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0952511922