คณะผู้บริหาร

นายนิรุตติ ครุฑหลวง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมนัสชนก นุชมี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 089-2694042
อีเมล์ : krutree@hotmail.com