ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
     ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายนั้น
   
     เพื่อให้การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่นโยบายกำหนด จึงจัดต้ังศูนย์ประสานงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สถานที่ต้ัง ห้องประชุมโรงเรียนในฝัน เลขที่ 119 หมู่ 6 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220 หมายเลขโทรศัพท์  0-5669-2255 โทรสาร 0-5662-2254
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2556,22:42   อ่าน 1551 ครั้ง