ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2562
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1/1 10 22 32
ม.1/2 17 13 30
ม.1/3 6 12 18
ม.2/1 13 20 33
ม.2/2 17 18 35
ม.3/1 13 18 31
ม.3/2 14 17 31
ม.4/1 7 29 36
ม.4/2 0 1 1
ม.4/3 22 11 33
ม.5/1 8 24 32
ม.5/2 18 19 37
ม.6/1 5 25 30
ม.6/2 16 0 16
รวม 166 229 395
 

(อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562)