เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม

    
 ถิ่นฟ้าขาวชาววชิรบารมี
กล้าหาญดีมีจิตใจใฝ่ศึกษา
ก้าวหน้าสามัคคี มีวิชา
นำวิทยาเพื่อสร้างตนเป็นคนดี
มุ่งฝึกตนประพฤติดีมีวินัย
ให้ลือไกลไปทั่วแคว้นแดนถิ่นนี้
ร่วมสรรค์สร้างองค์ความรู้คู่ความดี
ไม่หน่ายหนีมีน้ำใจใฝ่คุณธรรม

     ลูกฟ้าขาวชาวชวิรบารมี
รักศักดิ์ศรีเรียนรู้ดีมีคุณค่า
นามลือเลื่องเฟื่องฟูอยู่นานมา
แหล่งปัญญาคลังความรู้เชิดชูไทย
สร้างสัมพันธ์ไมตรีมีสัจจะ
เสียสละอบรมบ่มนิสัย
ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้เกรียงไกร
รักษาไว้ตลอดไปให้รุ่งเรือง

โดย นายศราวุฒิ ยมยิ่ง