พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจ ( Missions )

1.    ส่งเสริม สนับสนุน  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีศักยภาพในการแข่งขันสู่ประชาคมอาเซียน  มีคุณธรรมสำนึกในความเป็นชาติไทย  มีวิถีชีวิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.      ส่งเสริม  พัฒนา  ระบบบริหารจัดการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3.      พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

4.      ส่งเสริม สนับสนุน  ให้ผู้เรียน  มีความรู้  ด้านทักษะด้านเทคโนโลยี  และอาชีพตามศักยภาพ

5.      ส่งเสริม สนับสนุน  ทุกภาคส่วน  ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน