วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ขององค์กร ( vision )

                      

จัดการศึกษาให้มีคุณภา

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน