ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม

           

ปีการศึกษา  2534  โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม  ตำบลกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  สังกัดสำนักงานสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เปิดโรงเรียนสาขาโดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี  บ้านห้วยห้าง  หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหลุม  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร ( ในปัจจุบันตำบลหนองหลุม ขึ้นอยู่กับอำเภอวชิรบารมี และแต่งตั้งให้นายจรรยา  พุ่มสลุด  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม  เป็นผู้ดูแลโรงเรียน  และมีนายเชาว์  มาเนียม  อาจารย์จากโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมเป็นครูผู้สอน  นายสงบ  โชติพ่วง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี  ให้ความอนุเคราะห์ส่งนายศักดิ์ชัย  ศิริศักดิ์  นายประเสริฐ  แจ่มจำรัส  และนายธานินทร์  บุญวงศ์  มาช่วยสอน  ในปีการศึกษา  2534  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ได้จำนวน 26  คน 

วันที่  13  มกราคม  พ.. 2535  กรมสามัญศึกษาได้บรรจุ  นางสาววัฒนา  น้อยด้วง  อาจารย์  ระดับ  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  มาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสาขาโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

         ปีการศึกษา  2535  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ได้จำนวน  45  คน  และขอตัวนางมนัสชนก  นุชมี  อาจารย์ ระดับ 4  โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม  มาช่วยสอนอีก คน  วันที่  กรกฎาคม 

..  2535  ได้เสนอขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อที่ประชุมสภาตำบลหนองหลุม  มีนายจำนงค์  มาน้อย  กำนันตำบลหนองหลุมเป็นประธาน  ผู้ใหญ่พรหม  พุ่มพวง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ บ้านยางนกกระทุง  ตำบลหนองหลุม  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  ได้แสดงเจตนาที่จะบริจาคที่ดิน  จำนวน  35  ไร่  เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและยินดีให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนเต็มที่  วันที่  13  กรกฎาคม  พ.. 2535  ได้เสนอข้อมูลเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

         วันที่  มีนาคม  พ.  2535  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวโครงสร้างไม้ไผ่หลังคามุงแฝกในที่ดินบริเวณข้างเคียงที่ได้รับบริจาคของผู้ใหญ่พรหม  พุ่มพวง  ติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  117 สาย นครสวรรค์-พิษณุโลก    ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจากนายธำรง  พัฒนรัฐ  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขต จำนวน  20,000  ( สองหมื่นบาทถ้วน ได้รับความร่วมมือจากชุมชนมาช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจนแล้วเสร็จ  และในวันที่  20  มีนาคม .. 2536  ได้ทำการย้ายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  และอุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งหมดจากโรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี  มาเปิดทำการสอนที่อาคารเรียนชั่วคราวแห่งใหม่  ณ  บ้านยางนกกระทุง  ตำบลหนองหลุม  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

          ปีการศึกษา  2536  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ได้จำนวน  62  คน  เปิดทำการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่  มีนาคม พ.. 2536  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนก่อกิจพิทยาคม  และกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบได้แก่  อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ก,  ข.  ค,    จำนวน  ชุด  และแต่งตั้งนายจรรยา      พุ่มสลุด  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนก่อกิจพิทยาคมเป็นคนแรก

         ปี พ..  2544  นายเกษม  สุขเกตุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนก่อกิจพิทยาคม  ได้ส่งหนังสือเสนอขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนกิ่กิจพิทยาคม  ตามชื่ออำเภอวชิรบารมี  ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น  

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม    ลงวันที่  22  ตุลาคม  2544

         

ประวัติผู้บริหาร

          ปี พ.. 2542  นายเกษม  สุขเกตุ  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม ตำบลดงเสือเหลือง  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนก่อกิจพิทยาคม  และในปี พ.. 2542  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม  จนถึงปี พ.. 2547  ได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร

          สิ่งปลูกสร้างและผลงานขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม  มีดังนี้

          1. ศาลาพระพุทธรูป                           จำนวน           1        หลัง

          2. อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร              จำนวน           1        หลัง

          3. โรงอาหาร  300  ที่นั่ง                     จำนวน           1        หลัง

          4. ป้ายชื่อโรงเรียนหินแกรนิต                จำนวน           1        ป้าย

          5. ปรับพื้นสนามด้านหน้าโรงเรียน  ถมคลอง  และเปลี่ยนเส้นทางน้ำใหม่

          6. ปรับปรุงเสาธงหน้าโรงเรียน

          7. พื้นคอนกรีตผสมเสร็จทางเข้าโรงเรียน

          ปี พ.. 2547  นายสมศักดิ์  พันธุ์สด  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังโมกข์  ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรบารมพิทยาคม  จนถึงปี  2551 เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  วันที่  1  ตุลาคม  2551

สิ่งปลูกสร้างและผลงานขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม  มีดังนี้

          1. ระดมทุนก่อสร้างอาคารห้องสมุด         จำนวน           1        หลัง

          2. อาคารชั่วคราวดนตรี                        จำนวน           1        หลัง

          3. อาคารชั่วคราวพลศึกษา                   จำนวน           1        หลัง

          4. สนามวอลเลย์บอล                           จำนวน           2        สนาม

          5. สนามตะกร้อ                                   จำนวน           2        สนาม

          6. สนามบาสเก็ตบอล                           จำนวน           1        สนาม

          7. ห้องน้ำนักเรียน (3/2551)                  จำนวน           1        หลัง

          8. สระน้ำ                                           จำนวน           1        สระ

          9. ซุ้มศาลาหกเหลี่ยมนั่งพักผ่อน             จำนวน           12      หลัง

10.รั้วด้านทิศเหนือ                                                                                    

ปี พ.. 2552 นายประเสริฐ  ไพรทอง  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  ตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมจนถึงปี  2554  เกษียณอายุราชการ  วันที่  ตุลาคม  2554

สิ่งปลูกสร้างและผลงานขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม  มีดังนี้

          1. โรงจอดรถนักเรียน                        จำนวน            1        หลัง

          2. โรงจอดรถครูข้างห้องสมุด                 จำนวน            1        หลัง

          3. หอถังประปาและโรงกรองน้ำ             จำนวน            1        หลัง

          4. ซุ้มศาลาทรงไทย                           จำนวน            4        หลัง

          5. ถนนทางเดินหน้าโรงอาหาร, ถนนทางเดินหน้าห้องสมุดและทางเดินระหว่างอาคารฝึกงานกับอาคารชั่วคราวพลศึกษา

          วันที่  ธันวาคม  พ.. 2555  นายอำนาจ  ศรีนวล  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวันทีสถิตพิทยาคม  ตำบลท้ายทุ่ง  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม  ตามคำสั่ง  สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  ที่  420/2554  สั่ง  ณ  วันที่  29  พฤศจิกายน  พ.. 2554 

สิ่งปลูกสร้างและผลงานขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม  มีดังนี้

1. โรงจอดรถครูด้านหน้าโรงเรียนทิศตะวันออก            จำนวน  1  หลัง

2. ทาสีรั้วบริเวณด้านหน้าโรงเรียน                            จำนวน  ที่

3. คอมพิวเตอร์                                                   จำนวน  20  เครื่อง

4. ห้องคอมพิวเตอร์                                              จำนวน  ห้อง

5. เครื่องปรับอากาศ                                             จำนวน  เครื่อง